KlasMastr gratis uitproberen? Proefaccount aanvragen

Privacyverklaring KlasMastr (powered by de Rolf groep)

Om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerken. De Rolf groep respecteert jouw privacy en zorgt dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met je gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

 

Wanneer en welke gegevens worden door ons verwerkt?

Wij verwerken gegevens wanneer je:

  • Een account krijgt op KlasMastr. Je omgeving in klasmaster wordt dan gepersonaliseerd. Ons leeraanbod is afgestemd op de wensen van de organisatie waar jij voor werkt. Om te kunnen inloggen is in ieder geval een e-mailadres nodig en zodra je ingelogd bent, is je naam zichtbaar en zie je de naam van je werkgever.
  • Je aanmeldt voor een training. Je naam en e-mailadres worden binnen een beveiligde en afgeschermde module van KlasMastr gedeeld met degene die de training verzorgt.
  • Een training met goed gevolg hebt afgerond. Je ontvangt dan een certificaat met daarop je naam en eventueel je geboortedatum.
  • Jouw werkgever een factuur ontvangt voor de door jou gevolgde training. Jouw naam staat i.c.m. de training op de factuur vermeld.

 

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

  • Autorisatiedoeleinden, zodat het mogelijk is om deel te nemen aan een training;Het verantwoorden van het in rekening gebrachte bedrag;
  • Het versturen van informatie behorende bij de training waaraan je gaat deelnemen of hebt deelgenomen;
  • Het versturen van nieuws en service-gerichte informatie om je te informeren, te interesseren en te betrekken;
  • Het registreren van de trainingen waaraan je hebt deelgenomen en welke je met goed gevolg hebt afgerond;
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zullen wij die eisen uiteraard volgen.

 

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij je gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de ons opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die een ICT-oplossing aanbieden of aan een partner die binnen KlasMastr een training verzorgt. Dit laatste is voor aanmelding duidelijk zichtbaar en ook deze derde is verplicht om jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen. Bovendien mag een partner de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

 

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. Voortdurend treffen wij passende maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Jouw rechten en aanvullende informatie

Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens of meer wilt weten over andere onderwerpen uit de privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan klasmastr@derolfgroep.nl. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kun je je in de desbetreffende uiting afmelden.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Rolf groep. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.