KlasMastr gratis uitproberen? Proefaccount aanvragen

Algemene voorwaarden en definities

De algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Rolf groep bv zijn van toepassing, met uitzondering van de punten waarop anders is overeengekomen. U kunt kennis nemen van deze voorwaarden op www.derolfgroep.nl.

Voorwaarden

 1. De klant is verantwoordelijk voor het doorgeven van mutaties in gebruikers van KlasMastr;
 2. Om toegang te hebben tot KlasMastr is een actieve KlasMastr Basislicentie nodig. KlasMastr Altijd Leren, online scholingsactiviteiten of andere afgenomen online scholingspakketten zijn niet toegankelijk zonder KlasMastr Basislicentie;
 3. Klant zorgt voor een vast contactpersoon die geautoriseerd is om ten aanzien van (Naam school/bestuur) KlasMastr beslissingen te nemen;
 4. De klant stimuleert deelname van haar medewerkers aan de scholingsactiviteiten in de KlasMastr samen met de Rolf groep;
 5. De activiteiten vinden doorgaans plaats op een van de schoollocaties van (Naam school/bestuur). Indien een andere locatie vereist is, vindt overleg plaats tussen de Rolf groep en de contactpersoon van (Naam school/bestuur). Indien aan wijziging van de locatie kosten zijn verbonden, zullen deze worden doorberekend in een aangepaste prijs voor de activiteit;
 6. Scholingsactiviteiten vinden doorgang bij een vooraf afgesproken minimaal en maximaal aantal deelnemers. Wanneer de activiteit niet door dreigt te gaan door te weinig deelnemers, zal de Rolf groep deze inschrijving in overleg open zetten voor overige KlasMastrs in de buurt van de trainingslocatie;
 7. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van de Rolf groep van toepassing. Inschrijvingen voor een scholingsactiviteit gelden in deze als opdracht.
 8. De Rolf groep is gerechtigd om inhoud van fysieke en online scholingsactiviteiten te wijzigen, scholingsactiviteiten te verwijderen en de samenstelling en inhoud van KlasMastr Altijd Leren en andere scholingspakketten aan te passen om de kwaliteit te waarborgen.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst treedt in werking op de afgesproken startdatum;
 2. De overeenkomst is gesloten voor de duur van het aantal aangegeven jaren in de overeenkomst en wordt daarna stilzwijgend verlengd met 1 jaar;
 3. Bij stilzwijgende verlenging van de overeenkomst dient de klant jaarlijks, uiterlijk twee maanden voor verlening van de overeenkomst, door te geven hoeveel KlasMastr Basislicenties en hoeveel KlasMastr Altijd Leren zij afneemt voor dat jaar. Deze zijn niet restitueerbaar. Indien dit niet tijdig wordt doorgegeven houden wij het aantal actieve KlasMastr Basislicenties en KlasMastr Altijd Leren aan zoals 2 maanden voor stilzwijgende verlenging bekend bij ons;
 4. Indien een van de partijen de overeenkomst na het aantal aangegeven jaren in de overeenkomst wilt beëindigen dan geldt er een opzegtermijn van twee maanden voorafgaand aan de jaarlijkse verlenging. Indien er na deze twee maanden wordt opgezegd dan zal de overeenkomst met 1 jaar worden verlengd en worden beëindigd bij het eerstvolgende moment van jaarlijkse (stilzwijgende) verlenging;
 5. De overeenkomst moet schriftelijk (per mail) worden opgezegd welke door ons schrifterlijk (per mail) bevestigd dient te worden;
 6. Na het beëindigen van de overeenkomst hebben gebruikers van de klant geen toegang meer tot KlasMastr en afgenomen online scholingsactiviteiten, KlasMastr Altijd Leren of afgenomen online trainingspakketten. De aankoop hiervan is niet restitueerbaar;
 7. Fysieke scholingsactiviteiten die bij het eindigen van deze overeenkomst nog niet zijn afgerond, worden onveranderd voortgezet, totdat zij volledig zijn afgerond.
 8. In afwijking van het bepaalde in lid 2 is iedere partij gerechtigd deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende opdrachten zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voor doet:
 • de andere partij de op haar rustende verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en ook na een schriftelijk te gunnen redelijke termijn zijn verplichtingen alsnog niet nakomt;
 • de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • aan de andere partij (al dan niet voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • de onderneming van de andere partij wordt beëindigd.

Tarieven en betaling

 1. Jaarlijks factureren wij het totaalbedrag in de maand van de start- of verlengdatum van deze overeenkomst;
 2. Aan het einde van ieder lopend jaar volgt er een eindafrekening waarin extra KlasMastr Basislicenties worden gefactureerd;
 3. De klant betaalt het in de overeenkomst opgenomen bedrag per medewerker per jaar voor KlasMastr Basis en het in de overeenkomst opgenomen bedrag per medewerker per jaar voor KlasMastr Altijd Leren gebaseerd op het aantal schriftelijk bevestigde overeengekomen gebruikers. De bedragen zijn vrijgesteld van BTW;
 4. Licenties van KlasMastr basis en licenties voor KlasMastr Altijd Leren worden apart gefactureerd
 5. KlasMastr Altijd Leren wordt in de maand van aankoop gefactureerd en is 1 jaar vanaf aankoop geldig. KlasMastr Altijd Leren is niet overdraagbaar of restitueerbaar en is enkel toegankelijk indien de klant een actieve KlasMastr Basislicentie heeft voor de betreffende gebruiker;
 6. Afgenomen scholingsactiviteiten worden in de maand na start van de training gefactureerd tegen de afgesproken tarieven;
 7. Facturen worden verzonden aan de klant, of, indien daar sprake van is, wordt er uitgegaan van de bij de Rolf groep reeds bekende afspraken over facturering;
 8. Gebruikers met enkel een KlasMastr Basislicentie kunnen KlasMastr Altijd Leren als upgrade aankopen;
 9. Wij behouden het recht voor om de tarieven van de KlasMastr Basislicentie, KlasMastr Altijd Leren en overige samengestelde pakketten te wijzigen;
 10. Prijzen zijn onder voorbehoud van een jaarlijkse prijsindexatie van maximaal 5%;
 11. Het tarief waartegen een medewerker zich inschrijft voor een scholingsactiviteit wordt, indien gewenst, zichtbaar gemaakt bij de aanmelding;
 12. De klant heeft de mogelijkheid om inschrijving voor een scholingsactiviteit mogelijk te maken op basis van een maximaal bedrag per medewerker (kennistegoed), of na goedkeuring van de organisatie op een scholingsaanvraag van de medewerker;
 13. Facturering van de scholingsactiviteiten vindt steeds plaats de maand na afloop van de eerste datum van een activiteit zoals genoemd in Artikel 2.
 14. In geval van maatwerk specifiek voor (Naam school/bestuur) overeengekomen, wordt een  separate offerte opgesteld en wordt ook separaat gefactureerd.

Onvoorzien

Daar waar zich situaties voordoen waarin deze overeenkomst niet voorziet, treden partijen in overleg en zal de uitkomst desgewenst worden opgenomen in een nieuwe versie van de overeenkomst.